×

Rejestracja

Klient indywidualny
Firma

Informacje profilowe

Dane logowania

lub zaloguj się

Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest nieprawidłowe!
Nazwisko jest nieprawidłowe!
Nieprawidłowy adres e-mail!
E-mail jest wymagany!
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany!
Hasło jest wymagane!
Wprowadź prawidłowe hasło!
Wprowadź 6 lub więcej znaków!
Wprowadź 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są identyczne!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
E-mail i/lub hasło jest nieprawidłowe!
Firma jest wymagana!
NIP jest wymagany!

Regulamin sklepu

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sh2op.pl prowadzony jest przez firmę PROFIPRO - Paweł Kamiński z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pachnącej 83/46, NIP 534-220-88-29, REGON 141480108, e-mail: info@sh2op.pl, tel 572-273-090

Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności zdjęcia, opisy, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sh2op.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sh2op.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sh2op.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez Klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sh2op.pl dostarczamy kurierem lub transportem własnym po spełnieniu określonych warunków. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności,
- wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku dokumentu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia zakupu towaru pod warunkiem, że transakcja zostanie sfinalizowana do godziny 12.00. Jeśli nastąpi po tej godzinie, będzie to kolejny dzień. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Odstępstwo stanowi sytuacja, gdy towar jest sprowadzany na indywidualne zapytanie klienta. W takim przypadku czas realizacji zamówienia ustalany jest jednorazowo. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki.

Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. - Bank: mBank - Numer rachunku: 05 1140 2004 0000 3202 7651 7493

2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.

3. Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard.

4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Paypal Polska Sp. z o. o NIP 5252406419, REGON 141108225, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Reklamacja towaru

W Sklepie dostępne są następujące formy składania reklamacji towarów i tryby ich rozpatrywania:

W razie odbioru zamówienia od dostawcy lub w siedzibie firmy – podpisanie przez zamawiającego i dostawcę protokołu zwrotu, zawierającego stwierdzenie braku towaru lub wadliwości towaru wchodzącego w skład zamówienia, jest równoznaczne z wniesieniem przez zamawiającego reklamacji. W takim przypadku, rozpatrzenie reklamacji następuje przy odbiorze zamówienia. W razie uznania reklamacji, sprzedawca wymieni towar na pełnowartościowy lub jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych) sprzedawca zaoferuje do wyboru inny towar, dostępny w sklepie lub odpowiednio pomniejszy kwotę zapłaty za towar. W razie uznania reklamacji, w przypadku odbioru zamówienia od dostawcy, zamawiający dokonuje zapłaty kwoty odpowiednio pomniejszonej o kwotę wynikającą z braku lub wadliwości odbieranego towaru.

W razie dostarczenia zamówienia przez kuriera - w przypadku stwierdzenia braku zowaru lub wadliwości dostarczonego zowaru, zamawiający w celu złożenia reklamacji powinien skontaktować się ze sklepem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez sprzedawcę.
W każdym przypadku podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny zawierający reklamowany produkt lub faktura VAT.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru Klientowi bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: SH2OP ul. Pachnąca 83/46, Warszawa lub na adres e-mail:info@sh2op.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Towar powinien być zwrócony na adres: SH2OP ul. Pachnąca 83/46, Warszawa.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że sklep internetowy zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy, sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, za zwracany towar.
Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sklep internetowy nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez sklep internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba, że sklep internetowy zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sh2op.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.